NAUTICS SAILMATE REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Nautics Sailmate -palvelua kehittää ja ylläpitää Nautics Oy (2292745-6). Nautics on suomalainen kasvuyritys, joka haluaa tehdä veneilystä entistä sujuvampaa ja turvallisempaa Pohjois-Euroopan olosuhteisiin kehitetyn Sailmate-palvelun avulla.

Nautics pitää henkilörekisteriä Sailmaten käyttäjistä ja uutiskirjeen tilanneista henkilöistä. Rekisteriä tarvitaan palvelun käyttöoikeuksien hallinnointiin, palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen ja palvelun käytöstä ja sen sisällöstä informoimiseen. Tämän rekisterin tietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarkoituksenmukaista, jotta käyttäjä voidaan identifioida palvelussa ja häneen voidaan olla yhteydessä. Tiedot sisältävät esimerkiksi sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Tiedot kerätään henkilöiltä itseltään, ja Nautics tulkitsee, että tiedot luovuttaessaan luovuttaja antaa suostumuksensa henkilötietojen säilyttämiseen ja niiden käyttöön käyttötarkoituksen mukaisesti. Nautics ei kerää henkilörekisterin tietoja muualta. Ilman ko. henkilön antamaa spesifistä suostumusta Nautics ei julkaise tai jaa muille osapuolille sellaisia henkilörekisterin tietoja, jotka voidaan mahdollisesti yhdistää henkilöön.

Nautics voi myös kerätä tietoja Sailmate-palvelun käyttäjien veneistä ja palvelun käytöstä. Näitä tietoja tarvitaan palvelun ja sen sisällön kehittämiseen ja palvelun käytöstä ja sen sisällöstä informoimiseen. Rekisterin tiedot veneistä kerätään käyttäjiltä itseltään, ja Nautics tulkitsee, että tiedot luovuttaessaan käyttäjä antaa suostumuksensa tietojen säilyttämiseen ja niiden käyttöön käyttötarkoituksen mukaisesti. Tiedot Sailmate-palvelun käytöstä kerätään Sailmate-palvelusta, ja Nautics tulkitsee, että ottaessaan palvelun käyttöön käyttäjä antaa suostumuksensa käyttötietojen säilyttämiseen ja niiden soveltamiseen käyttötarkoituksen mukaisesti. Ilman ko. henkilön antamaa spesifistä suostumusta Nautics ei julkaise tai jaa muille osapuolille sellaisia tietoja Sailmate-palvelun käyttäjien veneistä tai palvelun käytöstä, jotka voidaan mahdollisesti yhdistää henkilöön.

Nautics voi lähettää uutiskirjeitä, sähköposteja tai muita viestejä palvelun käyttöoikeuksien hallinnointia, palvelun kehittämistä ja palvelun käytöstä tai sisällöstä informoimista varten. Viestit lähetetään käyttäjille ja Sailmate-uutiskirjeen tilanneille henkilöille näiden ilmoittamia yhteystietoja käyttäen.

Nautics voi julkaista tai luovuttaa muille osapuolille yhteenvetoja tai kokoavia raportteja Sailmaten palvelun käytöstä siten anonymisoituna, että tietojen yhdistäminen henkilöihin ei ole mahdollista.

Nautics ei kerää eikä säilytä mitään maksamiseen liittyvää tietoa.

Nautics suhtautuu henkilö- vene- ja käyttörekisteritietojen säilyttämiseen vakavasti, ja tekee parhaansa jotta tiedot ovat turvassa. Tietoja säilytetään yrityksen tietojärjestelmässä salattuna. Tietoihin on pääsy vain sellaisilla Nauticsin ja Nauticsin alihankkijoiden henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja Sailmate-palvelun tuottamiseen liittyvien tehtäviensä suorittamiseksi. Kaikki henkilöt, joilla on pääsy rekisteritietoihin, ovat sitoutuneet pitämään tiedot salassa. Nautics käyttää tietojärjestelmässään ulkopuolisten toimittajien laskenta- ja tallennuskapasiteettia, ja nämä palvelut voivat säilyttää rekisteritietoja myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisteritietoja säilytetään niin kauan kuin säilyttäminen on tarkoituksenmukaista. Lähettämällä pyynnön sähköpostiosoitteeseen tuki@nautics.fi rekisteröity henkilö voi saada kopion tallennetuista henkilötiedoista, venetiedoista ja käyttötiedoista, pyytää tietojen korjaamista tai peruuttaa mahdollisesti antamansa suostumuksen tietojen luovuttamiseen.

Tallennetut tiedot voi poistaa lähettämällä poistamispyynnön sähköpostiosoitteeseen tuki@nautics.fi. Vastaanotettuaan poistamispyynnön Nautics välittömästi poistaa kaikki kyseiseen käyttäjään yhdistetyt tiedot pysyvästi. Uutiskirjeen voi peruuttaa kirjeessä olevasta linkistä.

Nauticsin mainontakumppanit voivat toimittaa mainoksia, jotka näkyvät Sailmate-palvelussa. Mainospalvelin voi tällöin tunnistaa tietoja Sailmaten käyttöön liittyen, jotta mainosverkostot voivat kohdentaa käyttäjälle mainoksia, joiden ne uskovat käyttäjää eniten kiinnostavan. Käyttöön liittyvä mainoksien näyttöperusteena toimiva tieto voi olla esimerkiksi käyttäjän sijainti, käyttäjän antaman veneen tiedot, sovelluksen käyttöajankohta tai näiden yhdistelmä. Ilman käyttäjän antamaa spesifistä suostumusta mainosten kohdentamista varten tunnistettuja tietoja ei yhdistetä käyttäjään henkilönä, niitä ei jaeta muille osapuolille eikä tietoja säilytetä.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää. Nautics tulkitsee käyttäjän hyväksyneen muutokset jos tämä jatkaa Sailmate-palvelun käyttöä. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 24.8.2021.

NAUTICS SAILMATE PRIVACY POLICY

Nautics Sailmate -service is provided by Nautics Oy (2292745-6). Nautics is a Finnish growth company with a mission to make boating more safe and enjoyable when using its Sailmate-service.

Nautics keeps a register of Sailmate-users and such persons, who have subscribed to the Sailmate newsletter. This register is needed to manage the user rights of the service, to maintain and to develop the service, and to inform of the service and its content. The data in this register is collected only to such extent as is necessary to serve the purpose to identify the user in the service and to be in contact with him/her. The data includes e.g. the e-mail address and the telephone number of each user. The data in the register is collected from the persons themselves, and Nautics concludes, that when giving the information the person gives consent to store the peronal data and to use it according to the purpose. Nautics does not collect information to this register from other sources. Without an explicit consent of the person in question Nautics does not share to third parties such information of this register which can possibly be linked to identity of the person.

Nautics may also collect information about the boats of the Sailmate-users and the usage of the service. This register is needed to further develop the service and its content and to inform of the service and its content. The information about the boats is collected from the users, and Nautics concludes that when giving the information the user gives consent to store the information of the boat and to use it according to the purpose. The information about the usage of the service is collected from the Sailmate service itself, and Nautics concludes that when taking the service into use the user gives consent to store the usage data and to use it according to the purpose. Without an explicit consent of the person in question Nautics does not share to third parties such information of these registers which can possibly be linked to identity of the person.

Nautics can send newsletters, e-mails or other messages in order to manage the user rights of the service, to develop the service and to inform of the service and its content. The messages are sent to the users and to the persons, who have subscribed to the Sailmate-newsletter using the contact information they have provided.

Nautics can publish or share to third parties such summaries or reports of Sailmate-service, which are anonymised and the data cannot be be linked to identity of the users.

Nautics does not collect or store any information regarding the payments.

Nautics is taking the storing of the person-, boat- and usage data seriously, and will do its best to guarantee that the information is stored safely. The data is stored in an encrypted form in the ICT-system of the company. The information can be accessed only by such persons, who work for Nautics or its subcontractors, and who need to have the access to the data to perform their work assignment to produce the Sailmate-service. All persons, who have access to the register data, have committed to keep the information secret. In its ICT-system Nautics is using outsourced computing- and storage services, and these services may store the data also outside the EU or ETA.

The registered information is stored as long as it serves the purpose. By sending a request to the e-mail address tuki@nautics.fi a registered person can get a copy of his/hers stored person-, boat- and usage information, request to correct the information, or to revoke a possible consent to share the information.

The stored data can be deleted be sending a request to the e-mail address tuki@nautics.fi. After having received the delete-request Nautics will without delay erase permanently all stored data connected to the person in question. The newsletter can be unsubscribed in a link presented in each letter.

The advertising partners of Nautics may deliver advertisement displayed in Sailmate service. The advertisement server may in this situation identify data connected to the using of Sailmate for the purpose of delivering such advertising to the user, which is believed to be most interesting. The data, which serves as a basis for targeting the advertisement, may be the location of the user, the boat data, the time when the service is used, or a combination of these. Without an explicit consent of the user the data collected for the purpose of targeting the advertisement is not linked to identity of the user as a person, the data is not shared to third parties, and the data is not stored.

This privacy policy may be updated. Nautics concludes that when continuing the use of the Sailmate-service the user has given consent to the changed policy. This privacy policy has been updated 24.8.2021.