top of page

​NAUTICS SAILMATE ANVÄNDARVILLKOR

Nautics Sailmate-tjänstens ("Sailmate" eller "Tjänsten") användare ska läsa och godkänna dessa användarvillkor ("Användarvillkor") i sin helhet innan de börjar använda Tjänsten. Användarvillkoren utgör ett avtal som Användaren och tjänsteleverantören Nautics Oy ("Tjänsteleverantören") åtar sig att följa i kundförhållandet.

 

Tjänsteleverantör:

Nautics Oy

c/o Vesa Satama

Keipintie 71

49900 VIROLAHTI

2292745-6

www.sailmate.com

 

1. Allmänt om Tjänsten

 

Sailmate är ett planeringsverktyg avsett för personlig användning av båtförare och bör endast användas som ett komplement till tryckta sjökort och navigationsutrustning. Tjänsten består av en webbaserad webbapplikation och en mobilapplikation som kan laddas ned till mobila enheter.

 

TJÄNSTEN ÄR INTE EN KORREKT SJÖKARTA ELLER SJÖFARTSPUBLIKATION ENLIGT SJÖTRAFIKLAGEN, OCH ANVÄNDAREN FÅR INTE FÖRLITA SIG PÅ ATT TJÄNSTEN FUNKAR SOM SÅDAN.

 

TJÄNSTEN ÄR INTE EN SÄKERHETSPRODUKT OCH ÄR INTE AVSEDD DÄRFÖR ATT FÖREBYGGA OLYCKOR. ANVÄNDAREN GODKÄNNER SPECIFIKT OCH FÖRSTÅR ATT TJÄNSTEN INTE ÄR EN NÖDALARMS- ELLER SVARSSYSTEM, OCH TJÄNSTEN GÖR INGA MEDDELANDE TILL NÖDINSTANSER ELLER KONTAKTAR ELLER NÅR NÖDINSTANSER. ALLA NÖDSITUATIONER MÅSTE ANVÄNDAREN RAPPORTERA TILL RELEVANTA NÖDINSTANSER SJÄLV.

 

Tjänsten får inte användas för något annat ändamål än det som anges i dessa användarvillkor. Vid användning av Tjänsten måste gällande lag, bruksanvisningar och varningar som anges i bruksanvisningarna följas. De aktuella bruksanvisningarna ("Bruksanvisning") kan läsas på webbplatsen www.sailmate.com ("Webbplats"). Tjänstens innehåll är i huvudsak på finska och engelska.


 

2. Användarrättigheter och Användarens uppgifter

 

Användaren kan registrera sig som användare endast om de är myndiga och i övrigt har rättskapacitet som fysisk person. Dessa användarvillkor träder i kraft och blir bindande för parterna när Tjänsteleverantören ger användaren rätt att använda Tjänsten.

 

Tjänsten är avsedd för användarens personliga användning, och personliga användarnamn får inte överlåtas till andra. Användaren får inte använda Tjänsten för kommersiella ändamål.


 

3. Avgifter för användning av Tjänsten

 

Det är kostnadsfritt att registrera sig för Tjänsten. Tjänsten innehåller både gratis- och betaltjänster. Användaren kan om de så önskar beställa tilläggsfunktioner eller -innehåll till Tjänsten, vars aktuella innehåll, priser och övriga villkor anges på Webbplatsen ("Prislista").

 

Om användaren beställer betaltjänster, debiteras priset vid beställningstillfället. Beställningar som avser en viss användningsperiod debiteras före periodens början. En beställning kan vara antingen tidsbegränsad eller gälla tillsvidare.

 

Användaren har rätt att avbryta sin beställning inom 14 dagar från beställningen genom att meddela detta till e-postadressen support@nautics.fi enligt instruktionerna i bruksanvisningarna.


 

4. Innehåll och underhåll av Tjänsten

 

Tjänsten tillhandahålls så som den är. Om det uppstår ett fel i Tjänstens funktion, försöker Tjänsteleverantören åtgärda felet så snabbt som möjligt. Tjänsteleverantören kan dock inte garantera att Tjänstens innehåll är aktuellt eller felfritt eller att Tjänsten fungerar felfritt, och ger ingen garanti för Tjänstens egenskaper. Genom att godkänna dessa villkor godkänner användaren uttryckligen det ovanstående och att Nautics inte heller kan ansvara för Tjänstens innehåll, kvalitet, funktion, kompatibilitet, tillgänglighet, kontinuitet eller säkerhet. Tjänsten kan också vara föremål för avbrott.

 

Användaren ansvarar själv för att skaffa de enheter och anslutningar som krävs för att använda Tjänsten, deras funktionalitet, säkerhet och kompatibilitet med Tjänsten, samt deras korrekta skydd och de kostnader som detta medför.

 

Tjänstens sjökort är oförändrade kopior i rasterformat av tryckta sjökort som publicerats av Trafik- och kommunikationsverket och de uppdateras enligt publiceringsschemat för tryckta kartserier. Tjänsteleverantören ansvarar inte för sjökortens riktighet eller aktuellhet. Användaren bör ta hänsyn till särskilda anvisningar i bruksanvisningarna när de använder Scouternas rutter.

 

Tjänsteleverantören ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada som kan uppstå för användaren, deras båt eller tredje part eller på annat sätt i samband med användningen av Tjänsten eller som ett resultat av Tjänstens användning eller funktionsstörning eller fel. För tydlighetens skull konstateras att detta innebär bland annat att Tjänsteleverantören inte heller är ansvarig för exempelvis förlust av data eller skador som beror på tekniska fel, underhållsarbeten, uppdateringar, avbrott i kommunikation, avbrott i internetnätet eller andra eventuella omständigheter som kan orsaka avbrott i Tjänstens funktion eller att användaren t.ex. har kört på fel rutt eller på grund när de använder Tjänsten.

 

Tjänsteleverantörens maximala ansvar begränsas dock alltid till det belopp som användaren har betalat till Tjänsteleverantören för användning av Tjänsten, om inte tvingande lagstiftning föreskriver något annat.

 

ANVÄNDAREN ANVÄNDER TJÄNSTEN ENSAM ENLIGT SITT EGET OMDÖME OCH PÅ EGEN RISK. TJÄNSTEN MINSKAR ELLER AVSKAFFAR INTE ANVÄNDARENS SKYLDIGHET ATT FÖLJA GÄLLANDE MYNDIGHETSFÖRESKRIFTER, REGLER, LAGAR ELLER ANDRA FÖRFATTNINGAR ELLER BESTÄMMELSER ELLER ANVÄNDARENS SKYLDIGHET ATT HANDLA AKTSAMT FÖR ATT UNDVIKA SKADA PÅ EGENDOM ELLER MÄNNISKOR.

 

Alla rättigheter till Tjänsten och dess olika versioner tillhör Nautics Oy, dess samarbetspartners eller licensgivare.

Äganderätten och alla immaterialrättigheter, inklusive ändrings- och överlåtelseförbehåll, till det material som användaren skapar i Tjänsten tillhör direkt användaren från och med skapandet och utan någon separat överföringsåtgärd och utan någon ersättning till Tjänsteleverantören.

 

Användaren har rätt att använda och ändra det material de skapar endast inom Tjänsten och under den tid som Nautics tillåter. Nautics garanterar inte att användarens skapade material alltid är tillgängligt och ansvarar under inga omständigheter för att det försvinner.

 

Användaren får inte ändra Tjänsten eller någon del av den, eller publicera eller distribuera Tjänsten eller det innehåll som laddas ner via den till tredje parter.

 

Användaren kan kontakta kundsupport genom att skicka e-post till adressen support@nautics.fi. Förfrågningar besvaras så snart som möjligt.

Nautics kan om så önskas uppdatera och ändra Tjänsten, men är inte skyldig att göra det. Nautics kan avskaffa Tjänsten om de så önskar.


 

5. Dataskydd för Tjänsten

 

Tjänsteleverantören behandlar de personuppgifter som användaren tillhandahåller genom Tjänsten i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och Tjänsteleverantörens egna dataskyddspraxis. Gällande dataskyddsbeskrivning finns att läsa på Webbplatsen.

 

Vissa av Tjänstens funktioner kräver att användaren godkänner behandling och användning av mobilens platsinformation. Platsinformationens behandling, lagring och noggrannhet beskrivs mer detaljerat i bruksanvisningarna.


 

6. Giltighet av användarvillkor och ändringar i tjänsten och prislistan

 

För användare som har prenumererat på betalda tjänster har de i allmänhet rätt att använda en likvärdig och kvalitativ tjänst enligt prislistan under prenumerationsperioden, som överenskommits vid den senaste prenumerationsperiodens början. Ändringar som utförs av tjänsteleverantören i prislistan träder i kraft i början av följande prenumerationsperiod. Meddelande om förändringar, från små till betydande, av användningen av tjänsten eller dess funktioner kommer att ges till användaren minst fyra (4) veckor innan ändringarna träder i kraft.

 

För användare som använder den kostnadsfria versionen av tjänsten har de inte rätt att använda vissa specifika funktioner i tjänsten. Om den kostnadsfria användarversionen blir betalningskrävande i framtiden eller om dess funktioner ändras på ett betydande sätt kommer användaren att underrättas om dessa ändringar senast fyra (4) veckor innan de träder i kraft.

 

Tjänsteleverantören kan göra ändringar i prislistan och tjänstens funktioner även under prenumerationsperioden. Om ändringar i tjänstens funktioner har en betydande påverkan på användarens användning av tjänsten har användaren rätt att säga upp sin prenumeration och begära att tjänsteleverantören återbetalar den del av användarens betalning som avser den återstående delen av den aktuella prenumerationsperioden.

 

Användare som har prenumererat på en betald prenumerationsperiod kommer att vara föremål för den version av dessa användarvillkor som var i kraft vid starten av deras senaste prenumerationsperiod. Användare av den kostnadsfria versionen av tjänsten kommer alltid att vara föremål för de mest aktuella användarvillkoren som är tillgängliga på webbplatsen.

 

Dessa användarvillkor kan ändras av tjänsteleverantören. Ändringar i användarvillkoren kommer att kommuniceras på ett lämpligt sätt. Om användaren fortsätter att använda tjänsten efter att ha informerats om ändringarna anses de ha godkänt ändringarna. De aktuella användarvillkoren finns tillgängliga på webbplatsen.

 

Om användaren har avvisat kommunikation relaterad till tjänsten eller avslutat sin prenumeration på Sailmate-nyhetsbrevet kan tjänsteleverantören inte skicka meddelanden enligt denna sektion.

 

Om användaren bryter mot dessa användarvillkor har tjänsteleverantören rätt att säga upp användarens prenumerationsavtal och avsluta deras åtkomst till tjänsten, samt använda alla andra rättsliga medel som är tillgängliga för Nautics, såsom krav på skadestånd.

 

Dessa villkor ändrades senast den 16 januari 2023.


 

7. Tillämplig lag

 

Dessa villkor regleras av finsk lag, med undantag för dess val av lagregler och Förenta nationernas konvention om internationella köp av varor. Konflikter mellan parterna kommer att avgöras i Helsingfors tingsrätt.


 

8. Övriga villkor

 

Om någon villkorsbestämmelse i dessa användarvillkor anses ogiltig påverkar det inte giltigheten för övriga bestämmelser. Den ogiltiga bestämmelsen bör tolkas på ett sätt som bevarar den ursprungliga avsikten med bestämmelsen så långt som lagligt möjligt.

 

Tjänsteleverantören har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till tredje part och att använda underleverantörer om så önskas.

bottom of page