top of page

NAUTICS SAILMATE INTEGRITETSPOLICY

 

1. Dataskyddsansvarig

Nautics Sailmate-tjänsten utvecklas och underhålls av Nautics Oy (2292745-6) ("Nautics"), som är dataskyddsansvarig.

 

2. Dataskyddsombud

Nautics Oy 

Vesa Satama 

E-post: vesa.satama(at)nautics.fi

 

3. Syftet med policyn, innehållet, kategorier av registrerade och insamling av data

I denna policy beskrivs hur Nautics behandlar personuppgifter i sitt register. Nautics upprätthåller ett register över användarna av Nautics Sailmate-tjänsten ("Tjänsten") och personer som har prenumererat på Sailmate-nyhetsbrevet. Registret är nödvändigt för att administrera användarrättigheter till Tjänsten, för att underhålla och utveckla Tjänsten, för att informera om användningen av Tjänsten och dess innehåll, samt för att skicka nyhetsbrev. Uppgifterna i detta register samlas endast in i den omfattning som är lämplig. Registret kan inkludera exempelvis följande information:

 

Kontaktinformation såsom namn, e-postadress och telefonnummer: Nautics kan skicka nyhetsbrev, e-postmeddelanden eller andra meddelanden för att administrera användarrättigheter till Tjänsten, för att utveckla Tjänsten och för att informera om användningen av Tjänsten och dess innehåll. Meddelandena skickas till användare och personer som har prenumererat på Sailmate-nyhetsbrevet med den kontaktinformation de har lämnat. 

 

Båtdata: Data om användarnas båtar och användningen av Sailmate-tjänsten. Denna data krävs för att utveckla Tjänsten och dess innehåll, samt för att informera om användningen av Tjänsten och dess innehåll. 

 

Platsdata: Vissa funktioner i mobilapplikationen kräver aktivering och behandling av platsdata; Information som samlas in av kakor.

 

Uppgifterna samlas främst in från personerna själva, och det är frivilligt att lämna ut personuppgifter till Nautics. Om en person inte önskar lämna ut de krävda personuppgifterna kan det vara möjligt att Nautics inte kan tillhandahålla Tjänsten. Andra vanliga informationskällor kan vara personuppgifter som samlas in via cookies när användaren använder Tjänsten.

 

4. Syften och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Syftena med behandling av personuppgifter är följande:

 

(a) Tillhandahållande av Nautics produkter och tjänster, utförande av kontraktsenliga förpliktelser och användning av Nautics kontraktsenliga rättigheter; 

(b) Hantering av kundrelationer och administration och hantering av eventuella krav och defektsituationer; 

(c) Skapande av statistik över användningen av Nautics-produkter och tjänster samt utveckling av Nautics-produkter, tjänster och verksamhet. Efter detta anonymiseras personuppgifterna och utgör inte längre personuppgifter; 

(d) Direkt marknadsföring av Nautics produkter och tjänster relaterade till dem samt leverans av nyhetsbrev och tillkännagivanden; 

(e) Att ta hand om datasäkerheten; 

(f) Förebyggande av bedrägerier.

Nautics behandlar personuppgifter för dessa syften i enlighet med lagkraven baserat på sitt berättigade intresse, avtal som ingåtts eller samtycke från personen, eller för att följa en laglig skyldighet.

 

När behandlingen baseras på personens samtycke har personen rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen. Återkallandet av samtycket påverkar dock inte lagligheten av den behandling som utförts före dess återkallelse.

 

När Nautics behandlar personuppgifter baserat på sitt berättigade intresse kan det berättigade intresset vara exempelvis en kund- eller prenumerationsrelation eller annan behandling som personen kan förvänta sig. Nautics har utvärderat att personens intressen som kräver skydd av personuppgifter eller grundläggande rättigheter och friheter inte kommer att övertrumfa sådana berättigade intressen.

 

5. Reguljära överföringar av data och avslöjanden

 

Nautics kan överföra personuppgifter till följande parter och för följande ändamål:

(a) Till ICT- eller andra underleverantörer som behandlar personuppgifter enligt avtal med Nautics och för att tillhandahålla tjänster till Nautics. 

(b) Till myndigheter baserat på lag.

Utöver detta kan Nautics lämna ut information via Tjänsten till användarens valda betaltjänstleverantör. Dessa enheter behandlar personuppgifter som ansvariga för genomförandet av betaltjänsten i enlighet med tillämplig lagstiftning:

 

Stripe, Inc.: https://stripe.com/sv-fi/privacy

Google Ireland Limited: https://play.google.com/intl/ALL_se/about/play-terms/

Apple, Inc.: https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/

 

Utan personens uttryckliga samtycke kommer inte Nautics att publicera eller dela med sig till andra parter någon sådan information om båtar eller användning av Sailmate-tjänsten som eventuellt kan kopplas till den berörda personen.

Nautics kan publicera eller lämna ut till andra parter sammanfattningar eller aggregerade rapporter om användningen av Tjänsten på ett sådant anonymiserat sätt att det inte är möjligt att ansluta datan till personerna.

 

Personuppgifter kan överföras och lämnas ut till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Europeiska unionen (EU). När data behandlas utanför EU och EES områden kommer tillämplig lagstiftning (såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning) och de där fastställda kraven att följas.

 

6. Period under vilken personuppgifter kommer att lagras

Personuppgifter kommer att behållas så länge som är lämpligt.

 

7. Den registrerades rättigheter

Den registrerade kan ha rättigheter avseende sina personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, såsom:

(a) Rätten att från den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på om hans eller hennes personuppgifter behandlas och tillgång till sina personuppgifter; 

(b) Rättelse av personuppgifter; 

(c) Rätt att begära radering av personuppgifter; 

(d) Rätt att begära begränsning av behandling; 

(e) Rätt att invända mot behandling; 

(f) Rätt till dataportabilitet; 

(g) Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Begäran om utövande av rättigheterna måste riktas till e-postadressen tuki(at)nautics.fi. Efter att ha mottagit begäran behandlar Nautics den så snabbt som möjligt. Man kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att använda länken i nyhetsbrevet.

 

8. Metoder för att skydda personuppgifter

Nautics tar sina skyldigheter vad gäller behandling av personuppgifter på allvar och strävar efter att säkerställa att personuppgifterna hålls säkra.

 

9. Giltighet och ändringar

Denna integritetspolicy kan uppdateras av Nautics. Ändringar i denna integritetspolicy kommer att kommuniceras separat på ett lämpligt sätt. Den aktuella integritetspolicyn finns tillgänglig på Nautics hemsida www.sailmate.com. Denna integritetspolicy har senast ändrats den 16 januari 2023.

bottom of page