top of page

NAUTICS SAILMATE KÄYTTÖEHDOT

 

Nautics Sailmate -palvelun (”Sailmate” tai ”Palvelu”) loppukäyttäjän (”Käyttäjä”) on luettava ja hyväksyttävä nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) kokonaisuudessaan ennen Palvelun käytön aloittamista. Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jota Käyttäjä ja Palvelun tuottamisesta vastaava Nautics Oy (”Palveluntarjoaja”) sitoutuvat asiakassuhteessa noudattamaan.
 

Palveluntarjoaja:
Nautics Oy
c/o Vesa Satama
Keipintie 71
49900 VIROLAHTI
2292745-6
www.sailmate.com

1. Yleistä Palvelun käytöstä

Sailmate on veneilijän henkilökohtaiseksi apuvälineeksi tarkoitettu suunnittelutyökalu, jota tulee käyttää vain täydentämään painettua merikarttaa ja navigointivälineistöä. Palvelu koostuu selainkäyttöisestä web-sovelluksesta ja mobiililaitteisiin ladattavasta mobiilisovelluksesta.
 

PALVELU EI OLE VESILIIKENNELAIN TARKOITTAMA ASIANMUKAINEN MERIKARTTA TAI MERENKULKUJULKAISU, EIKÄ KÄYTTÄJÄ SAA LUOTTAA, ETTÄ PALVELU TOIMISI SELLAISENA.
 

PALVELU EI OLE TURVALLISUUSTUOTE EIKÄ SITÄ OLE TARKOITETTU EHKÄISEMÄÄN ONNETTOMUUKSIA. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY NIMENOMAISESTI JA YMMÄRTÄÄ, ETTÄ PALVELU EI OLE HÄTÄTILANTEEN HÄLYTYS- TAI VASTAUSJÄRJESTELMÄ, EIKÄ PALVELU TEE ILMOITUKSIA HÄTÄVIRANOMAISILLE TAI OTA YHTEYTTÄ TAI TAVOITA HÄTÄVIRANOMAISIA. KAIKKI HÄTÄTILANTEET TULEE KÄYTTÄJÄN ITSE ILMOITTAA ASIANOMAISILLE HÄTÄVIRANOMAISILLE.

Palvelua ei saa käyttää muuhun kuin näissä Käyttöehdoissa määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelua käytettäessä on noudatettava Suomen lakia, käyttöohjeita ja otettava huomioon käyttöohjeissa esitetyt varoitukset. Voimassa olevat käyttöohjeet (“Käyttöohje”) ovat luettavissa internet- kotisivulla www.sailmate.com (”Kotisivu”). Palvelun sisältö on lähtökohtaisesti suomeksi ja englanniksi.

2. Käyttöoikeus ja Käyttäjän tiedot

 

Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi vain täysi-ikäinen ja muutoin täysivaltainen luonnollinen henkilö. Nämä Käyttöehdot astuvat voimaan osapuolia sitovasti silloin, kun Palveluntarjoaja antaa Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.
 

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön, eikä henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia saa luovuttaa muille. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin.

 

3. Veloitukset Palvelun käytöstä

Palveluun rekisteröityminen on maksutonta. Palveluun kuuluu sekä maksuttomia että maksullisia palveluita. Käyttäjä voi halutessaan tilata Palveluun lisäominaisuuksia tai –sisältöä, joiden ajantasainen sisältö, hinnat ja muut ehdot on esitetty Kotisivulla (“Hinnasto”).
 

Mikäli Käyttäjä tilaa maksullisia palveluita, niiden hinta veloitetaan tilaushetkellä. Tiettyyn käyttöoikeusjaksoon kohdistetut tilaukset veloitetaan ennen tilauskauden alkamista. Tilaus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.
 

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa tilauksesta ilmoittamalla siitä sähköpostiosoitteeseen tuki@nautics.fi Käyttöohjeissa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

4. Palvelun sisältö ja ylläpito

Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on (!as is”). Mikäli Palvelun toiminnassa ilmenee vika, Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan vian mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman nopeasti. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palvelun sisällön ajantasaisuutta tai virheettömyyttä tai virheetöntä toimintaa eikä anna takuuta Palvelun ominaisuuksista. Hyväksymällä nämä ehdot Käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy edellä sanotun ja sen, että Nautics ei myöskään voi olla vastuussa Palvelun sisällöstä, laadusta, toimivuudesta, yhteensopivuudesta, saatavuudesta, jatkuvuudesta eikä turvallisuudesta. Palvelussa voi myös olla keskeytyksiä.


Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseksi vaadittavien laitteiden ja yhteyksien hankinnasta, niiden toimivuudesta, tietoturvasta ja yhteensopivuudesta Palvelun kanssa, sekä niiden asianmukaisesta suojauksesta ja tästä aiheutuvista kustannuksista.


Palvelun merikartat ovat ns. rasterimuotoisia muuntamattomia kopioita Liikenne- ja viestintäviraston julkaisemista painetuista merikartoista, ja ne päivittyvät painettujen karttasarjojen julkaisujen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun merikarttojen oikeellisuudesta eikä ajantasaisuudesta. Käyttäjän tulee huomioida Käyttöohjeiden erityiset huomiot Partiolaisten reittejä käytettäessä.


Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Käyttäjälle tai tämän veneelle tai kolmannelle tai muutoin saattaa syntyä Palvelun käytön yhteydessä tai Palvelun käytön tai toimimattomuuden tai virheiden seurauksena. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Palveluntarjoaja ei ole vastuussa myöskään esimerkiksi tietojen katoamisesta eikä vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huoltotöiden, päivitysten, tietoliikenneverkon, Internet-verkon katkosten tai muiden mahdollisten seikkojen aiheuttamista Palvelun toimintakatkoksista tai siitä, että Palvelua käyttäessään Käyttäjä on esimerkiksi ajautunut väärälle reitille tai ajanut karille. Palveluntarjoajan maksimivastuu rajoittuu kuitenkin aina summaan, jonka Palvelun Käyttäjä on maksanut Palveluntarjoajalle Palvelun käytöstä, mikäli pakottava lainsäädäntö ei toisin määrää.


KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ PALVELUA YKSINOMAISESTI OMAN HARKINTANSA MUKAISESTI JA OMALLA VASTUULLANSA JA RISKILLÄNSÄ. PALVELU EI VÄHENNÄ TAI POISTA KÄYTTÄJÄN VASTUUTA NOUDATTAA SOVELTUVIA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSIÄ, SÄÄNTÖJÄ, LAKEJA TAI MUITA SÄÄNNÖKSIÄ TAI MÄÄRÄYKSIÄ TAIKKA KÄYTTÄJÄN VASTUUTA TOIMIA HUOLELLISESTI OMAISUUDELLE JA IHMISILLE AIHEUTUVAN VAHINGON VÄLTTÄMISEKSI.


Kaikki oikeudet Palveluun ja sen eri versioihin kuuluvat Nautics Oy:lle, sen yhteistyökumppaneille tai lisenssinantajille.
 

Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien myös muokkaus- ja oikeuksien siirto- oikeus, Käyttäjän Palveluun luomaan aineistoon kuuluvat suoraan syntyhetkellä ja ilman erillistä siirtotoimea ja mitään korvausta Palveluntarjoajalle. Käyttäjällä on oikeus käyttää ja muokata luomaansa aineistoa vain Palvelussa ja vain Nauticsin salliman ajan verran. Nautics ei takaa, että Käyttäjän luomat aineistot ovat saatavilla jatkuvasti eikä vastaa missään tapauksessa niiden katoamisesta.


Käyttäjä ei saa muuttaa Palvelua tai mitään sen osaa, eikä saa julkaista tai jakaa Palvelua tai sen kautta ladattua sisältöä kolmansille osapuolille.


Käyttäjä voi ottaa yhteyttä asiakastukeen lähettämällä sähköpostin osoitteeseen tuki@nautics.fi. Yhteydenottoihin vastataan mahdollisimman pian.
 

Nautics voi halutessaan päivittää ja muokata Palvelua, mutta ei ole velvollinen toimimaan näin. Nautics voi lakkauttaa Palvelun niin halutessaan.

5. Palvelun tietosuoja

 

Palveluntarjoaja käsittelee Palvelun välityksellä saatavia, Käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla ja Palveluntarjoajan omien tietosuojakäytänteiden mukaisesti. Voimassa oleva tietosuojaseloste on luettavissa Kotisivulla.


Osa Palvelun ominaisuuksista edellyttää, että Käyttäjä suostuu mobiililaitteen sijaintitiedon sallimiseen ja käsittelyyn. Sijaintitiedon käsittelystä, sen tallennuksesta ja tarkkuudesta kerrotaan tarkemmin Käyttöohjeessa.

6. Käyttöehtojen voimassaolo sekä muutokset Palvelussa ja hinnastossa

 

Maksullisia palveluita tilanneella Käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus käyttää sen veroista ja laatuista Palvelua Hinnaston mukaisin veloituksin tilausjakson ajan, kuin viimeisimmän tilausjakson alkaessa on sovittu. Palveluntarjoajan tekemät muutokset Hinnastoon tulevat voimaan seuraavan tilausjakson alkaessa. Vähäistä merkittävimmistä muutoksista Palvelun käyttöön tai sen ominaisuuksiin ilmoitetaan Käyttäjälle vähintään neljä (4) viikkoa ennen muutosten voimaan saattamista.


Maksutonta Palvelun versiota käyttävällä Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään tiettyihin Palvelun ominaisuuksiin. Mikäli maksuton käyttöversio muuttuu tulevaisuudessa maksulliseksi tai sen ominaisuudet muuten muuttuvat merkittävästi, näistä muutoksista ilmoitetaan Käyttäjälle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen muutosten voimaan saattamista.


Palveluntarjoaja voi tehdä muutoksia Hinnastoon ja Palvelun ominaisuuksiin myös tilausjakson aikana. Mikäli Palvelun ominaisuuksiin tehdyillä muutoksilla on Käyttäjän Palvelun käyttöön huomattava vaikutus, voi hän irtisanoa asiakkuutensa ja voi pyytää Palveluntarjoajaa palauttamaan se osa Käyttäjän maksamasta maksusta, joka kohdistuu loppuosaan voimassaolevasta tilausjaksosta.


Maksullisen tilausjakson tilanneeseen Käyttäjään sovelletaan sitä versiota näistä Käyttöehdoista, jotka olivat voimassa sillä hetkellä, kun Käyttäjän viimeisin tilausjakso käynnistyi. Maksutonta Palvelun versiota käyttävään Käyttäjään sovelletaan aina ajantasaisimpia Kotisivulla saatavilla olevia Käyttöehtoja.
 

Näitä Käyttöehtoja voidaan muuttaa Palveluntarjoajan toimesta. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla. Jos Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttämistä sen jälkeen, kun häntä on informoitu muuttuneista käyttöehdoista, hänen katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot. Voimassa olevat Käyttöehdot ovat luettavissa Kotisivulla.
 

Jos Käyttäjä on kieltänyt Palvelua koskevan kommunikoinnin tai päättänyt Sailmate-uutiskirjeen tilauksen, ei Palveluntarjoaja voi lähettää tämän kohdan mukaisia ilmoituksia.
 

Jos Käyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja, Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Käyttäjän tilaussopimus ja päättää hänen käyttöoikeutensa Palveluun sekä käyttää kaikkia muita Nauticsille saatavilla olevia oikeussuojakeinoja, kuten oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

Näitä ehtoja on viimeksi muutettu 16.1.2023.

7. Sovellettava laki

 

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset ja YK:n Yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Osapuolten väliset riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

8. Muut ehdot

Jos jokin Käyttöehtojen kohta todettaisiin pätemättömäksi, se ei vaikuta muiden kohtien voimassaoloon. Pätemätöntä kohtaa tulee tulkita siten, että alkuperäisen ehdon tarkoitus säilyy lain sallimasti mahdollisimman pitkälti.
 

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää näiden Käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle ja oikeus käyttää alihankkijoita niin halutessaan.

bottom of page