top of page

NAUTICS SAILMATE TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

 

Nautics Sailmate -palvelua kehittää ja ylläpitää Nautics Oy (2292745-6) (”Nautics”), joka toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä.

2. Tietosuojavastaava

 

Nautics Oy

Vesa Satama

Sähköposti vesa.satama at nautics.fi

3. Selosteen tarkoitus, tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja tietojen kerääminen

 

Tässä selosteessa kerrotaan, miten Nautics käsittelee rekisterissä olevia henkilötietoja. Nautics pitää henkilörekisteriä Nautics Sailmate -palvelun (”Palvelu”) käyttäjistä ja Sailmate uutiskirjeen tilanneista henkilöistä. Rekisteriä tarvitaan Palvelun käyttöoikeuksien hallinnointiin, Palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen, Palvelun käytöstä ja sen sisällöstä informoimiseen sekä uutiskirjeiden lähettämiseen. Tämän rekisterin tietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarkoituksenmukaista. Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

  1. Yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero: Nautics voi lähettää uutiskirjeitä, sähköposteja tai muita viestejä Palvelun käyttöoikeuksien hallinnointia, Palvelun kehittämistä ja palvelun käytöstä tai sisällöstä informoimista varten. Viestit lähetetään käyttäjille ja Sailmate-uutiskirjeen tilanneille henkilöille näiden ilmoittamia yhteystietoja käyttäen;

  2. Veneilytietoja: tietoja käyttäjien veneistä ja Sailmate-palvelun käytöstä. Näitä tietoja tarvitaan Palvelun ja sen sisällön kehittämiseen ja Palvelun käytöstä ja sen sisällöstä informoimiseen;

  3. Sijaintitiedot: Mobiilisovelluksen joidenkin ominaisuuksien käyttäminen edellyttää sijaintitiedon sallimista ja käsittelyä;

  4. Evästeiden keräämät tiedot.

 

Tiedot kerätään pääsääntöisesti henkilöiltä itseltään, ja henkilötietojen luovuttaminen Nauticsille on vapaaehtoista. Jos henkilö ei halua toimittaa tarvittavia henkilötietoja, Nautics ei voi välttämättä kuitenkaan toimittaa Palvelua. Muita säännönmukaisia tietolähteitä voivat olla evästeiden Palvelua käytettäessä mahdollisesti keräämät henkilötiedot.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

 

Henkilötietoja käytetään seuraavissa tarkoituksissa:

(a) Nauticsin tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, sopimusvelvoitteiden täyttäminen ja Nauticsin sopimusten mukaisten oikeuksien käyttö;

(b) Asiakassuhteen hoitaminen sekä mahdollisten reklamointien ja virhetilanteiden hallinnointi ja hoitaminen;

(c) Tilastojen luominen Nauticsin tuotteiden ja palveluiden käytöstä ja Nauticsin tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen. Sen jälkeen kun nämä henkilötiedot on tehty anonyymeiksi, ne eivät enää muodosta henkilötietoja;

(d) Nauticsin tuotteiden ja niihin liittyvien palveluiden suoramarkkinointi ja uutiskirjeiden ja tiedotteiden toimittaminen;

(e) Tietoturvan hoito;

(f) Petosten torjunta.

 

Nautics käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin lain vaatimusten mukaisesti oikeutetun etunsa, tehdyn sopimuksen tai henkilön antaman suostumuksen perusteella, tai lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi.

Silloin kun käsittely perustuu henkilön suostumukseen, henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Silloin kun Nautics käsittelee henkilötietoja oikeutetun etunsa perusteella, voi oikeutettu etu olla esimerkiksi asiakas- tai tilaajasuhde tai muu käsittely, jota henkilö voi olettaa. Nautics on arvioinut, etteivät henkilötietojen suojaa edellyttävät henkilön edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäytä tällaisia oikeutettuja etuja.

5. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset

 

Nautics voi siirtää henkilötietoja seuraaville tahoille seuraaviin tarkoituksiin:

(a) ICT- tai muut alihankkijat, jotka käsittelevät henkilötietoja ainoastaan Nauticsin kanssa tehdyn sopimuksen nojalla ja tuottaakseen Nauticsille palveluita.

(b) Viranomaisille lakiin perustuen.

Lisäksi Nautics voi luovuttaa Palvelun kautta tietoja Käyttäjän valitsemalle maksupalvelun tarjoajalle. Nämä tahot käsittelevät Henkilötietoja rekisterinpitäjinä maksupalvelun toteuttamiseksi niihin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti:

Stripe, Inc.: https://stripe.com/en-fi/privacy

Google Ireland Limited: https://play.google.com/about/play-terms/index.html

Apple, Inc.: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

 

Ilman ko. henkilön antamaa nimenomaista suostumusta Nautics ei julkaise tai jaa muille osapuolille sellaisia tietoja Sailmate-palvelun käyttäjien veneistä tai Palvelun käytöstä, jotka voidaan mahdollisesti yhdistää henkilöön.

 

Nautics voi julkaista tai luovuttaa muille osapuolille yhteenvetoja tai kokoavia raportteja Palvelun käytöstä siten anonymisoituna, että tietojen yhdistäminen henkilöihin ei ole mahdollista.

 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle. Kun tietoja käsitellään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella, noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä (kuten EU:n tietosuojaasetusta) sekä siinä asetettuja vaatimuksia.

6. Henkilötietojen säilytysaika

 

Rekisteritietoja säilytetään niin kauan kuin säilyttäminen on tarkoituksenmukaista.

7. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä voi olla EU:n tietosuoja-asetuksen määrittelemiä oikeuksia henkilötietojensa suhteen, kuten:


(a) Oikeus saada vahvistus henkilötietojen käsittelystä ja saada pääsy omiin tietoihinsa;

(b) Oikeus oikaista henkilötiedot;

(c) Oikeus pyytää henkilötietojen poistamista;

(d) Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista;

(e) Oikeus vastustaa käsittelyä;

(f) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

(g) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Pyynnöt oikeuksien käyttämisestä tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen tuki@nautics.fi. Vastaanotettuaan pyynnön Nautics käsittelee sen ilman aiheetonta viivytystä. Uutiskirjeen voi peruuttaa kirjeessä olevasta linkistä.

8. Henkilötietojen suojaamisen menetelmät

 

Nautics suhtautuu henkilötietojen käsittelyä koskeviin velvoitteisiinsa vakavasti, ja pyrkii varmistamaan, että henkilötiedot ovat turvassa.

9. Voimaantulo ja muutokset

 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää Nauticsin toimesta. Tietosuojaselosteen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla. Voimassa oleva tietosuojaseloste on luettavissa Nauticsin kotisivulla www.sailmate.com. Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi muutettu 16.1.2023.

bottom of page